Sales Activisation / Aktywizacja sprzedaży

Our specialists provide assistance in developing efficient sales promotion strategies through application of modern marketing techniques like:

1. ATL advertising

 • creation,
 • media buying,
 • organisation of TV, radio & press campaigns.

2. Outdoor advertising

 • creation and production,
 • billboards of various formats placed all over the country,
 • own advertising space on buildings,
 • large- and small-format printing,
 • light boxes,
 • advertising boards,
 • 3D lettering,
 • cityboards,
 • one-way-vision meshes to cover buildings with windows,
 • advertising on vehicles and bus-stops,
 • pylons, flags, banners, balloons, shop windows, etc.

yale

3. Indoor advertising

 • creation and production,
 • citylights and advertising stands in shopping malls,
 • entrance door graphics,
 • advertising signs on trolleys in modern trade,
 • advertising within aisle area (e.g. suspended boards),
 • advertising within till area (e.g. graphics on till rolls, citylights),
 • exit door graphics,
 • small format advertising space,
 • graffiti on walls, ceilings and floors,
 • graphics on freezers and showcases,
 • video presentations,
 • LCD panels,
 • shop windows, glass cases, backlight shelves.

4. Sales promotion

 • creation and production of visualisation and efficient presentation of sales promotion on packaging and on regular and promotional shelves,
 • consulting and implementation of the principles of price promotion,
 • strategies to support efficient merchandising,
 • loyalty programmes – creation, organisation and production,
 • promotional mailers – creation and printing,
 • P.O.S. advertising (e.g. racks, shelf liners, wrappings, stoppers, wobblers, stands, placemats, floor stickers),
 • sales second location (e.g. freezers, cardboard and plastic displays, pyramid supports, end-of-aisle gondolas),
 • systems for combining products into product mixes, bonus packs, gratis packs, multipacks,
 • systems for combining products into macro-units,
 • design and production of promotional and exhibition stands,
 • co-organisation of hostess service, promotional stands and competitions.

5. Direct sales

 • strategies, implementation and organisation, of enlarging the customer base,
 • designing and printing materials for reps,
 • creating and printing materials for serial letters and mailing campaigns,
 • personalised prints.

6. Sponsoring / Public Relations

 • co-organisation of promotional events and open days,
 • press conferences,
 • sponsored sports and cultural events,
 • artistic promotional events for charity purposes,
 • celebration and integration events.

_________

Nasi specjaliści pomagają w opracowaniu efektywnych strategii aktywizacji sprzedaży, poprzez stosowanie nowoczesnych technik marketingowych, takich jak:

1. Reklama ATL

 • kreacja,
 • zakup mediów,
 • organizacja kampanii w TV, radiu i prasie .

2. Reklama zewnętrzna

 • kreacja i produkcja,
 • billboard-y różnego formatu na terenie całego kraju,
 • własne miejsca reklamowe na budynkach,
 • druk wielko i małoformatowy,
 • kasetony podświetlane,
 • plansze reklamowe,
 • litery przestrzenne,
 • wielkoformatowe tablice wolnostojące,
 • siatki one-way-vision pokrywające budynki z oknami,
 • reklamy na środkach transportu i przystankach,
 • pylony, flagi, transparenty, balony, witryny itp.

3. Reklama wewnętrzna

 • kreacja i produkcja,
 • citylight-y i standy reklamowe w pasażu handlowym,
 • grafika umieszczona na drzwiach wejściowych,
 • elementy reklamowe na wózkach w handlu nowoczesnym,
 • reklama w strefie regałów (np. reklamy podwieszane),
 • reklama w strefie kas (np. grafika na taśmach kasowych, citylight-y),
 • grafika umieszczona na drzwiach wyjściowych,
 • małoformatowe powierzchnie reklamowe,
 • graffiti na ścianach, sufitach i podłodze,
 • grafika umieszczona na lodówkach, gablotach,
 • projekcje audio-video ,
 • panele LCD,
 • witryny, podświetlane regały.

4. Promocja sprzedaży

 • kreacja i produkcja wizualizacji i efektywnego przekazu promocji sprzedaży na opakowaniu i na półkach regularnych i promocyjnych,
 • doradztwo i realizacja założeń promocji cenowej,
 • strategie wspomagające efektywny merchandising,
 • programy lojalnościowe – kreacja, organizacja, produkcja,
 • gazetki promocyjne – kreacja i druk,
 • P.O.S. (np. raki, listwy półkowe, owijki, stopery, woblery, standy, placematy, naklejki podłogowe),
 • drugie miejsca sprzedaży (np. lodówki, regały tekturowe i plastikowe, konstrukcje pod piramidy, końcówki regału),
 • systemy łączenia produktów w mixy, bonus packi, gratisy, multipacki,
 • systemy łączenia produktów w makro-unity,
 • projektowanie i produkcja stoisk promocyjnych i targowych,
 • współorganizacja pracy hostess, stoisk promocyjnych, konkursów.

5. Sprzedaż bezpośrednia

 • strategie, wdrożenie i organizacja pozyskiwania nowych klientów,
 • kreacja i druk materiałów do korespondencji seryjnej i akcji mailingowych,
 • druki personalizowane.

6. Sponsoring i Public Relations

 • współorganizacja imprez promocyjnych i dni otwartych,
 • konferencje prasowe,
 • sponsorowane imprezy sportowo-kulturalne,
 • promocje artystyczne na cele charytatywne,
 • imprezy okolicznościowe i integracyjne.